Algemene voorwaarden, 1 januari 2011

Artikel 1 Algemeen/Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.a Kunst4iedereen de verhuurder c.q. verkoper handelend onder de naam All Russian Art BV, gevestigd te Wormerveer, Kerkstraat 237.
1.1.b Klant: de (potentiële) klant van zaken en/ of diensten van Kunst4iedereen, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.
1.1.c Overeenkomst: De overeenkomst zoals beschreven in artikel 2.5. Algemene Voorwaarden.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uitleen en verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Kunst4iedereen aan de klant, kunstwerken uitgeleend, in opdracht vervaardigd en/of verkocht worden.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Kunst4iedereen en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kunst4iedereen en de klant, inclusief offertes, orderbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Kunst4iedereen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.3 Kunst4iedereen kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De overeenkomst tussen Kunst4iedereen en de klant komt tot stand doordat de klant mondeling, per email of per brief een bestelling heeft geplaatst. De klant ontvangt van Kunst4iedereen een orderbevestiging met de details van de bestelling. Bestellen kan telefonisch, per mail of per brief of via de website van Kunst4iedereen.
2.5 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
- De naam van het kunstwerk, of als dit niet bekend is een nadere omschrijving van het kunstwerk.
- Of het uitleen of verkoop of schilderij in opdracht betreft
- De prijs c.q. het uitleentarief
- Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de klant zich kan wenden met vragen omtrent de order
2.6 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Kunst4iedereen gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de klant en Kunst4iedereen.
2.7 De administratie van Kunst4iedereen geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant en Kunst4iedereen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kunst4iedereen verrichte leveringen. Kunst4iedereen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.8 Indien de klant en Kunst4iedereen overeenkomen dat de klant nog andere diensten van Kunst4iedereen zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.
2.9 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Kunst4iedereen uw bestelling bevestigt. Wanneer niet binnen vierentwintig  (24) uur op onze orderbevestiging wordt geregeerd gaat Kunst4iedereen er van uit dat u met de bevestiging akkoord gaat. Latere wijzigingen zijn alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Kunst4iedereen wordt geaccepteerd.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW), handeling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen. De prijzen vermeld in de Kunst4iedereen website kunnen verschillen van de prijzen die op de orderbevestiging vermeld worden. De prijzen op de orderbevestiging zijn de definitieve prijzen.
Tijdens het tot staand komen van de overeenkomst bepaalt Kunst4iedereen in overleg met u op welke wijze de betaling tot stand zal komen.

Kunst4iedereen biedt zakelijke klanten de volgende betaalmogelijkheden:
- eerste bestelling: vooruit betaling op onze rekening;
- voor schilderijen op voorraad: betaling bij ontvangst van uw bestelling;
- betalen middels overschrijven op onze rekening, uiterlijk binnen veertien daggen na datum factuur;
- voor schilderijen, drukwerk en andere producten die voor u in opdracht gemaakt zullen worden, dient u een aanbetaling van 50% te voldoen.

Voor de particulieren klanten biedt Kunst4iedereen de volgende betaalmogelijkheden:
- automatische incasso voor lease schilderijen, eerst dient u een aanbetaling van 25% van de waarde van het schilderij plus eerste lease termijn vooruit te betalen;
- afbetaling in termijnen: na aanbetaling van 50% van het totaal bedrag, het resterend bedrag in maximaal twaalf (12) maanden met een minimum bedrag van € 50,00 per maand;

- contante betaling;
- schilderijen, drukwerk en andere producten in opdracht dient u een aanbetaling van 75% te voldoen
- betaling via overschrijven op onze rekening.

3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Kunst4iedereen gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 5% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
3.4 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Kunst4iedereen het recht om haar buitengerechtelijke en (incasso-) kosten van derde partijen aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 30% van de hoofdsom; als Kunst4iedereen kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking en de klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.
3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Kunst4iedereen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
3.6 Kunst4iedereen behoudt zich recht voor om de prijzen van haar producten tussentijds te wijzigen.
3.7 Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de klant en zullen door Kunst4iedereen slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan de Kunst4iedereen is geretourneerd.
3.8 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de klant op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Kunst4iedereen recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met nog niet gemaakte kosten.
3.9 Wij hanteren een minimale huurtermijn van twaalf (12) maanden ( met uitzondering van : opzicht huren en kortstondig huren), die steeds stilzwijgend wordt verlengd en geldt er een wederzijdse opzegtermijn van een maand.

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen
4.1 Leveringen vinden plaats binnen Nederland.
4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal veertien (14) werkdagen voor schilderijen op voorraad na de ontvangst van de eerste betaling of na de orderbevestiging (voor zakelijke klanten), tenzij op de website van Kunst4iedereen anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 De levertermijn voor het schilderij in opdracht is afhankelijk van de grote van het schilderij en materiaalkeuze. Dit wordt nader in overleg tussen de klant en Kunst4iedereen bepaald.
4.4 Wanneer het kunstwerk uit de voorraad niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt of via e-mail. Maakt de klant van dat recht gebruik dan verplicht Kunst4iedereen zich het reeds door de klant betaalde bedrag aan de klant binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
4.5 U bent verplicht de bestelde producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert of nalatig bent met verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijke voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
4.6 Bij ontvangst dient de klant het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze te melden binnen vierentwintig (24) uur aan Kunst4iedereen, bij gebreke waarvan de klant het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Hij tekent bij ontvangst van het kunstwerk een ontvangstverklaring, waarin het kunstwerk wordt opschreven.
4.7 Eventuele aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de klant tenzij dit anders is overeengekomen.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden
5.1 Kunst4iedereen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
5.3 Kunst4iedereen sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of direct, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Kunst4iedereen website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Kunst4iedereen onjuist, onvolledig of niet actueel is, adviezen die door de personeelsleden van Kunst4iedereen zijn gegeven, het feit dat u de door u bestelde producten niet kan gebruiken voor de door u gewenste doeleinden en het onrechtmatig gebruik van de systeem van Kunst4iedereen, waaronder de Kunst4iedereen website, door een derde.

Artikel 6 Uitleen van kunstwerken
6.1 U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent een overeenkomst te sluiten met Kunst4iedereen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de klant gedurende de uitleenperiode, met minimum van een jaar het recht de kunstwerken te kopen.

6.3 Bij het kopen, uitlenen van de kunstwerken gaat klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Kunst4iedereen. Particulieren klanten dienen zich met een geldig Nederlands identiteit bewijs en een bankafschrift op naam van de klant (ter verificatie van het woonadres) te legitimeren. Zakelijke klanten zullen een kopie van de uittreksel van de KVK en de BTW nummer moeten overhandigen.
6.4 De klant dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron, koude lucht of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, spotjes en alle andere sterke lichtbronnen alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd. De kunstwerken op canvas of ingelijste afbeeldingen met een glas er voor kunnen eventueel met een doek afgenomen worden, maar ze mogen niet nat worden. Het is verboden om kunstwerken of lijsten met chemische middelen te reinigen.
6.5 Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven.
6.6 De klant is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken Kunst4iedereen hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het werk ontstaan in de periode aanvangende op het moment dat de Cliënt het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het werk is teruggekeerd bij Kunst4iedereen.
6.7 Voor de afloop van de uitleenperiode neemt Kunst4iedereen contact op met de klant. Als het werk niet wordt aangekocht door de klant maakt Kunst4iedereen een afspraak met de klant om het kunstwerk te retourneren naar Kunst4iedereen. Indien de klant aan het einde van de uitleenperiode het kunstwerk niet kan retourneren (b.v. door vakantie) dient hij minimaal twee weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn schriftelijk of per mail contact op te nemen met Kunst4iedereen. Indien de klant het werk niet tijdig retourneert zal Kunst4iedereen het kunstwerk als gekocht beschouwen en is Kunst4iedereen gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het werk, zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur.
6.8 Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt dient de klant te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet het geval is dient de klant contact op te nemen met Kunst4iedereen. De klant dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

Artikel 7 Verkoop van kunstwerken
7.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde kunstwerk (uit de voorraad) heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Kunst4iedereen te ontbinden (dit geldt niet voor schilderijen in opdracht). De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Dit geldt niet voor de schilderijen, kunstwerken en drukwerk in opdracht! Dit wordt speciaal voor u vervaardigd.
7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief) aan Kunst4iedereen te melden. De klant dient het kunstwerk in nader overleg met Kunst4iedereen op een nader te bepalen tijdstip terug te geven aan Kunst4iedereen.
7.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Kunst4iedereen ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Kunst4iedereen deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Kunst4iedereen het door de klant geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen, waarbij de eventuele gemaakte administratiekosten en transportkosten in mindering worden gebracht.
7.4 Kunst4iedereen behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de klant (anders dan die van Kunst4iedereen) is beschadigd. De klant is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Kunst4iedereen heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de klant en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de klant gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kunst4iedereen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kunst4iedereen de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Kunst4iedereen heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
7.6 Kunst4iedereen geeft op de via haar verkochte kunstwerken (jonger dan twee jaar) een unieke service: na 1 jaar na het verkoop van de kunstwerk wordt die nog een keer gratis met een glans lak behandeld (de verzend-, transport- en verpakkosten zijn voor de rekening van de klant).

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Kunst4iedereen geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Zelfs na het verkoop van het origineel kunstwerk, blijft het auteursrecht berust bij de Kunst4iedereen.
8.2 Kunst4iedereen garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Kunst4iedereen geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
8.3 De intellectuele eigendom rechten met betrekking tot de Kunst4iedereen website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, foto's, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal berusten bij Kunst4iedereen.
8.4 Elk gebruik van een schilderijen, kunstwerken of beelden daarvan dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Kunst4iedereen.
8.5 Bij inbreuk komt de Kunst4iedereen een vergoeding toe ter hoogte van minste driemaal de door de Kunst4iedereen gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 9 Bestellingen/ communicatie
9.1 Kunst4iedereen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kunst4iedereen, dan wel tussen Kunst4iedereen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kunst4iedereen.
9.2 De Kunst4iedereen heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Kunst4iedereen volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Kunst4iedereen werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

Artikel 10 Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Kunst4iedereen serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht schriftelijk, per email of mondeling kenbaar te maken bij Kunst4iedereen (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden).
10.3 Kunst4iedereen zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Kunst4iedereen zal de klant hierover schriftelijk (brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.


Artikel 12 Afdeling Support All Russian Art BV handelend onder de naam Kunst4iedereen
12.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met de medewerkers van Kunst4iedereen, Kerkstraat 235 te Wormerveer, e-mail: kunst4iedereen@gmail.com
12.2 Kunst4iedereen is een handelsmerk vallende onder All Russian Art BV , ingeschreven onder nummer KVK 34354298 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 13 Diversen
13.1 Indien de klant aan Kunst4iedereen schriftelijk opgave doet van een adres, is Kunst4iedereen gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Kunst4iedereen een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2 Indien door Kunst4iedereen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kunst4iedereen deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Kunst4iedereen is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kunst4iedereen is het Nederlands recht van toepassing.